S.V. Leybucht, Marktstr. 11, 26506 Norden - Leybuchtpolder, Tel.: 04926-2200